1. طراحي سازه هاي كنترل سيلاب راه آهن سلماس- رازي كيلومتر 925-945
  2. خدمات مهندسی نظارت بر سازه‌هاي كنترل سيلاب راه آهن سلماس- رازي كيلومتر 925-945
  3. طراحی تأسیسات سیستم جمع‌آوری (Drain) مخازن و تأسیسات موجود در انبارهاي نفت‌ری، شمال تهران و شرق تهران
  4. مطالعات مرحله دوم ( طراحی فاز 2 ) تاسیسات انحراف و انتقال سیلاب شمال اتوبان قزوین (حوضه مشرف بر منطقه آبگیلک)
  5. مطالعات طرح جامع حوضه آبریز رودخانه چناقچی علیا (زرندیه)
  6. مطالعات هیدرولوژیکی در محدوده خط آهن سلماس به رازی
  7. مطالعات هیدرولوژی نیروگاه گازی زنجان IV
  8. انجام طراحی سازه‌های کنترل سیلاب ساختگاه نیروگاه زنجان IV
  9. نظارت عاليه و كارگاهي براي اجراي سازه‌های کنترل سیلاب ساختگاه نیروگاه زنجان IV