1. مطالعات امكان‌سنجي تاسیس مركز منطقه‌اي پسماندهاي ويژه در ايران
  2. مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهر سی سخت (استان کهگیلویه و بویراحمد)
  3. مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهر لردگان (استان چهار محال و بختیاری)
  4. مطالعات و تهیه طرح مدیریت پسماند در سطح پنج منطقه روستایی استان مرکزی به مرکزیت روستاهای یاتان، دودهک، آقداش، مالمیر و تلخاب
  5. مطالعات و تهیه طرح مدیریت پسماند در سطح شش منطقه روستایی استان مرکزی به مرکزیت روستاهای گرکان، فرنق، لیلیان، لنجرود، خسروبیک و دهچال
  6. مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند (زباله سطح شهر و حومه) شهرستان بوکان
  7. مطالعات تهیه طرح مديريت پسماند شهرستان ملكان ( استان آذربايجانشرقي)
  8. مطالعات تهیه طرح مديريت پسماند شهرستان شوط ( استان آذربايجانغربي)
  9. مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهری و روستایی فین شامل شهر فین و روستاهای رضوان، سرزه، لاور وکهتک ( استان هرمزگان)
  10. مطالعات تهیه طرح مديريت پسماند شهر رویدر( استان هرمزگان)
  11. مطالعات تهیه طرح مديريت پسماند شهر پلدشت( استان آذربایجانغربی)